ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Заедничка грижа


Проектот ,, Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“- Родителот е наставник
Проектот ,, Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“ има за цел зајакнување на врската ,,родител-ученик-наставник“ преку која ќе се овозможи јакнење на воспитната компонента во воспитно-образовниот процес во основното образование.
 Оваа цел нашето училиште ја постигнува преку реализација на низа заеднички активност.

 

Страници