ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Тајните на супермеморијата

Стручен актив на тема: "Тајните на супермеморијата" - Ерин Кац, во релизација на предметен наставник по македонски јазик Татјана С. Гочкова на 17.10.2017

Мултимедија: 
Активности: