ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Обновување на клупи во училишниот двор

Во рамки на Еко проектот се обновуваше бојата на клупите во училишниот двор со еколошки бои. Во обновувањето на клупите вклучени беа и учениците од одделенска настава како и од предметна настава.
Мултимедија: 
Активности: