ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Приемни денови за учебната 2019/20 година


Реден број
Одд.
Наставник
Наставен предмет
Приемен ден
Време и час
1.
Iа
Сузана Аксеновска Димовска
одделенска настава
среда
11:30-12:00
2.
Iа
Ива Количев
одделенска настава
среда
11:30-12:00
3.
 
Јордан Петрушевски
одделенска настава
четврток
16:00-16:30
4.
I
Благица Секуловска
одделенска настава
четврток
08:40-09:20
15:00-15:40
5.
IIа
Соња М. Тоточевска
одделенска настава
четврток
08:40-09:20
15:00-15:40
6.
IIб
Светлана Николовска
одделенска настава
среда
10:30-11:10
7.
IIб
Сузана Танева
одделенска настава
среда
10:30-11:10
8.
IIIа
Христина Јанева
одделенска настава
петок
07:30-08:00
9.
IIIб
Пандорка Јовчевска
одделенска настава
среда
13:00-13:45
10.
 
Николета Нестор
одделенска настава
среда
13:00-13:45
11.
IVа
Славица Мојсовска
одделенска настава
понеделник
10:30-11:10
12.
Vа
Ленка Пешевска
одделенска настава
понеделник
09:25-10:25
13.
Vб
Валентина Славковска
одделенска настава
понеделник
08:00-09:30
14.
 
Хилда Стефковска
англиски јазик
понеделник
08:15-08:45
 15.
VIIIа
Лилјана Петровска
математика
понеделник
09:30-10:30
16.
VIIIб
Лорета Станковиќ
историја
вторник
09:30-10:30
17.
IXа
Татјана Силјаноска - Гочкова
македонски јазик
понеделник
10:30-11:10
18.
VIб
Фросина Димитровска
англиски јазик
петок
11:20-12:00
19.
VIа
Љупчо Јордановски
македонски јазик
понеделник
08:45-09:25
20.
VIIа
Љубинка Стоименова
билогија, хемија
среда
10:30-11:10
21.
VIIб
Славујка Јовановска
музичко образование
понеделник
08:45-09:25
22.
 
Христијан Христовски
физичко образование
петок
09:30-10:00
23.
 
Тереза Блажевска
германски јазик
вторник
10:30-11:10
24.
 
Мартина Христова
математика, физика
петок
09:25-10:25
25.
 
Татјана Јанеска Спасовска
информатика
четврток
09:30-10:30
26.
 
Јулијана Никовска Пешевска
ликовно образование
петок
08:45-09:25
27.
 
Виолета Миновска
техничко образование
петок
12:45-13:15
28.
 
Даниела Ристевска
етика на религиите
среда
11:30-12:00
29.
 
Тоше Столески
географија
четврток
08:40-09:25
30.
 
Даниела Денковска
природни науки
вторник
10:30-11:10